อัตราการเติม VIP
(คูณ x1.5)
True VIP
50 15 วัน
90 30 วัน
150 60 วัน
300 150 วัน
500 300 วัน
1,000 600 วัน